Fields marked with an * are required

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Údaje o klientovi

Format: dd/mm/rrrr

 

* Zákazník musí neprodleně informovat banku o změně e-mailové adresy, aby bylo možné zajistit řádnou komunikaci se zákazníkem. V obchodních podmínkách se sjednává, že informace je možné předávat e-mailem.

Adresa

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Profesní situace

Osobní situace

Daňové údaje

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Poznámka k postupům proti praní špinavých peněz

Format: dd/mm/rrrr

 

Základní měna pro obchodní platformu

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Podle § 31 V zákona o obchodech s cennými papíry (něm. WpHG) je banka povinna dotázat se zákazníka na znalosti a zkušenosti ohledně obchodů CFD a FOREX tak, aby mohla posoudit jejich přiměřenost.

Mám následující znalosti a zkušenosti:

Dluhopisy, úrokové produkty, spořicí produkty

Akcie, investiční fondy, ETF, certifikáty

Deriváty, opce, forwardy, futures

FOREX/CFD

Na základě Vašich údajů vycházíme z toho, že nemáte dostatečné znalosti potřebné k tomu, abyste mohl(a) přiměřeně posoudit rizika související s obchody CFD a FOREX. Doporučujeme úvodní lekci, např. prostřednictvím informačního balíčku, který najdete pod odkazem STAŽENÍ PDF Informační balíček.

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Já (dále pouze „klient“) tímto žádám o založení účtu pro CFD a FOREX u Bernstein Bank GmbH se sídlem na adrese Maximilianstr. 13, 80539 Mnichov, Německo, č. zápisu v obchodním rejstříku HRB 225389 (dále pouze „banka“). Má žádost bude schválena doručením čísla účtu a přístupových údajů z banky e-mailem. Platná smlouva ovšem vzniká až převodem na svěřenecký účet. Má žádost vychází z následujících prohlášení a obsahu následujících dokumentů:


Potvrzení obchodních podmínek

Přeji si využívat elektronický obchodní systém během jeho provozní doby k vydávání příkazů na uzavírání transakcí CFD a měnových transakcí (transakce s provizí) a uzavírat takové transakce přímo s bankou (tzv. obchodování na vlastní účet). Základ obchodního vztahu tvoří „Obchodní podmínky pro obchodování CFD a FOREX“ (dále pouze „obchodní podmínky“).

STÁHNOUT obchodní podmínky ve formátu PDF

 

Potvrzení ceníku

Platí poplatky a ceny dle „Ceníku služeb transakcí CFD a FOREX“ (dále pouze „ceník“).

STÁHNOUT ceník ve formátu PDF

 

Potvrzení ochrany údajů

Přijímám prohlášení banky o ochraně údajů.

STÁHNOUT prohlášení o ochraně údajů ve formátu PDF

 

Banka chce zdůraznit následující informace, přičemž další informace jsou k dispozici v obchodních podmínkách, ceníku a prohlášení o ochraně údajů:


6.a. Banka předpokládá stabilitu obchodní platformy, přesto ale může dojít k poruše. Zákazníci mohou zvýšit svojí bezpečnost tím, že si zařídí dodatečný přístup k náhradní obchodní platformě.
6.b. Banka je oprávněna nahrávat telefonické rozhovory s klientem a tyto záznamy uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu po skončení smluvního vztahu.
6.c. Banka využívá podporu různých partnerských společností s cílem nabídnout vám nejlepší možné služby při zakládání účtu i ve spojitosti s následným obchodním vztahem. V tomto ohledu spolupracujeme se společností Oktavest GmbH, se smluvně vázanými makléři zastupujícími banku a společnost Oktavest GmbH, se společnostmi, které banku kontaktovaly a/nebo zprostředkovaly založení účtu, a s dalšími společnostmi najatými bankou (souhrnně dále „zprostředkovatelé“).
6.d. Pokud v Německu podléháte církevní dani, bude za vás banka automaticky tuto daň srážet.
6.e. Starám se – podle požadavků banky na marži – o průběžně dostatečné krytí na obchodním účtu, aby se zabránilo nucené likvidaci. Pokud vzniklé ztráty překročí stanovený kapitál, nemám povinnost vkládat další platby. Vklady se provádějí do svěřeneckého sběrného účtu. Banka bude provádět transakce se mnou nebo pro mě jen s dostatečným krytím. Směrodatná je část aktiv na svěřeneckém sběrném účtu připadající účetně na mě.
6.f. V případě nedostatečného zajištění (marže) má banka právo, nikoli však povinnost, zpeněžit některá či všechna má aktiva (kontrakty) v souladu se smluvními ujednáními, aby získala dostatečné zajištění.
6.g. Pokud burza cenných papírů nebo multilaterální obchodní systém cenu výchozího aktiva zpětně zruší nebo změní, je banka oprávněna transakci na základě výchozího aktiva vynulovat. Totéž platí, pokud banka není nebo nebude schopna provést zajištění, případně když tvůrce trhu zruší nebo změní transakci, která sloužila k realizaci příkazu klienta.
6.h. Banka neposkytuje služby investičního poradenství ani žádná investiční doporučení. Budu dělat vlastní nezávislá investiční rozhodnutí, a proto na sebe beru veškerou odpovědnost.
6.i. Potvrzuji, že mám funkční e-mailový účet a splňuji systémové požadavky pro používání poštovní schránky a obchodní platformy v souladu s obchodními podmínkami. Tyto požadavky budu stále dodržovat. V případě jakéhokoli nesprávného fungování budu bezodkladně informovat banku, výhradně uzavřu pozice a ukončím obchodování.
6.j. Ve spojitosti s realizací příkazů klienta na základě provize získává banka odměnu od tvůrců trhu. Souhlasím s tím, že si banka může tuto odměnu ponechat. Podrobné informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
6.k. Banka může vyplatit odměnu spolupracujícím partnerům a zprostředkovatelům. Souhlasím s tím, aby banka takto vyplácela výše uvedenou odměnu. Podrobné informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
6.l. Platí německé zákony.

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Následující body shrnují důležitý obsah této smlouvy. Podrobné informace naleznete ve výše uvedených dokumentech, které tvoří součást této smlouvy. Banka smí založit účet pouze v případě, že byla přijata všechna následující ujednání, oprávnění a prohlášení:

 

6.1 Obdržel(a) jsem informační balíček s informacemi o rizicích spojených s transakcemi CFD a FOREX* (dále pouze „informační balíček“). Banka vám doporučuje si informační balíček před založením účtu kompletně pročíst.

* Poznámka:

Informační balíček obsahuje následující důležité informace:

- Informace o společnosti

- Zásady ohledně střetu zájmů

- Zásady ohledně nejlepší realizace příkazů

- Informace o zákazníkovi při uzavření smlouvy na dálku a mimo obchodní prostory

- Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy na dálku a mimo obchodní prostory

- Všeobecné vysvětlující informace a informace o rizicích týkající se transakcí CFD a FOREX

6.2 Jsem ochoten/ochotna akceptovat značná rizika, která podrobně vyplývají z informačního balíčku. Uvedené finanční nástroje je třeba považovat za spekulativní obchody obnášející rizika, která mohou vést k celkové ztrátě investovaného kapitálu.

6.3 Banka bude pro finanční prostředky zákazníka, které jsou nutné k obchodování (zřízení jistoty/marže), udržovat svým jménem svěřenecký sběrný účet u instituce přijímající vklady a poskytující úvěry. Na tomto účtu nebudou zaúčtovány žádné vlastní majetkové hodnoty banky. Zákazník prohlašuje svůj souhlas s tím, že jeho finance budou spravovány společně s finančními prostředky ostatních zákazníků a nebudou od sebe odděleny prostřednictvím svěřeneckých účtů pro každého zákazníka (sběrný účet). Banka provádí pouze účetní přiřazení jednotlivým zákazníkům. Jsem si vědom(a) dodatečných rizik, která jsou způsobena tím, že není veden svěřenecký účet pro každého zákazníka. Další podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

6.4 Můj vklad na souborný svěřenecký účet představuje zajištění (marži), které poskytuji ve prospěch banky. Banka může toto zajištění využívat k uzavírání vlastních hedgingových transakcí v rámci obchodování na vlastní účet se mnou, popř. k uzavírání realizačních transakcí s tvůrcem trhu pro účely transakce za provizi.

6.5 Banka je též oprávněna vypořádat realizaci příkazu mimo organizované trhy a multilaterální obchodní systémy. Zejména platí, že v rámci obchodování na vlastní účet může banka přímo uzavírat transakce se mnou.

6.6 Všechny informace, zprávy a požadavky budu dostávat takovým způsobem a v takové podobě, jak popisují obchodní podmínky. Konkrétně se jedná o poskytování informací v obchodním systému, zasílání informací do poštovní schránky obchodního systému, poštovní schránky na webu banky a na mou uvedenou e-mailovou adresu, pokud byla poskytnuta a vyžádána.

6.7 Tímto souhlasím s tím, že banka a její zprostředkovatelé mne mohou kontaktovat

telefonicky

a/nebo

e-mailem

v souladu s bodem 6.c. za účelem nabízení finančních služeb, kapitálových investic a finančních produktů, případně informačních akcí a informačních dopisů. Udělení tohoto svolení je dobrovolné. Svolení mohu kdykoli odvolat, částečně i úplně, s budoucí platností ve vztahu k jednotlivým komunikačním kanálům i jednotlivým oblastem, aniž by to mělo jakýkoli dopad na stávající smluvní vztahy a obchodní vztah jako takový.

6.8 Tímto zprošťuji banku povinnosti bankovního tajemství a dalších smluvních či zákonných povinností mlčenlivosti, zejména s ohledem na utajení údajů, a to ve vztahu k jejím zprostředkovatelům dle bodu 6.c. Zmocňuji je k přijímání neomezených informací o mém účtu a informací o vkladu, stejně jako o všech záznamech, příkazech, transakcích a zůstatcích na mých účtech a vkladech a smluvních ujednáních mezi mnou a institucí, která účet vede, a to v souladu s prohlášením o ochraně údajů. Udělení tohoto svolení je dobrovolné. Může být kdykoli s budoucí platností odvoláno nebo omezeno, aniž by to mělo jakýkoli dopad na stávající smluvní vztahy a obchodní vztah jako takový.

6.9 Potvrzuji, že je mi více než 18 let a že informace uvedené v oddílech 1 až 6 jsou pravdivé a správné. Jakoukoli změnu uvedených informací okamžitě nahlásím.

6.10 Tímto potvrzuji, že všem staženým podkladům v angličtině, jako jsou obchodní podmínky, informační balíček, ceník a prohlášení o ochraně dat, na základě svých znalostí angličtiny v plném rozsahu rozumím.

Na základě výše uvedených informací si nyní přeji založit účet.


Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!