Fields marked with an * are required

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Údaje o společnosti

Format: dd/mm/rrrr

 

* Zákazník musí neprodleně informovat banku o změně e-mailové adresy, aby bylo možné zajistit řádnou komunikaci se zákazníkem. V obchodních podmínkách se sjednává, že informace je možné předávat e-mailem.

Adresa

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Podrobnosti o společnosti

Jednatel

Jednatel provádějící transakce

Format: dd/mm/rrrr

 

2. jednatel

Format: dd/mm/rrrr

 

3. jednatel

Format: dd/mm/rrrr

 

Daňové údaje

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Nominální vlastník(s)

1. společník (více než 25% podíl)

Format: dd/mm/rrrr

 

2. společník (více než 25% podíl)

Format: dd/mm/rrrr

 

3. společník (více než 25% podíl)

Format: dd/mm/rrrr

 

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Poznámka k postupům proti praní špinavých peněz

Format: dd/mm/rrrr

 

Základní měna pro obchodní platformu

Další dokumenty

Prosíme připojte následující dokumenty:

  • Výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovacích dokumentů, není-li výpis z obchodního rejstříku k dispozici
  • Identifikace všech výkonných manažerů (kopie občanských průkazů a doklad o bydlišti)
  • Informace o vlastnické struktuře, včetně jakýchkoli podpůrných dokumentů potřebných
  • Identifikaci všech přímých a nepřímých akcionářů (kopie dokladů totožnosti a dokladů o místě bydliště), kteří jsou skutečnými vlastníky s 25% a více hlasovacích práv nebo akcií.

* Mohou být vyžádány další dokumenty.

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

Dle § 31 V německého zákona o obchodování s cennými papíry (WpHG) je banka povinna dotázat se klienta na jeho znalosti a zkušenosti v oblasti transakcí CFD a FOREX, aby bylo možné posoudit jejich přiměřenost pro zákazníka.

Mám následující znalosti a zkušenosti:

Dluhopisy, úrokové produkty, spořicí produkty

Akcie, investiční fondy, ETF, certifikáty

Deriváty, opce, forwardy, futures

FOREX / CFDs

Na základě Vašich údajů vycházíme z toho, že nemáte dostatečné znalosti potřebné k tomu, abyste mohl(a) přiměřeně posoudit rizika související s obchody CFD a FOREX. Doporučujeme úvodní lekci, např. prostřednictvím informačního balíčku, který najdete pod odkazem STAŽENÍ PDF Informační balíček.

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Já (dále pouze „klient“) tímto žádám o založení účtu pro CFD a FOREX u Bernstein Bank GmbH se sídlem na adrese Maximilianstr. 13, 80539 Mnichov, Německo, č. zápisu v obchodním rejstříku HRB 225389 (dále pouze „banka“). Má žádost bude schválena doručením čísla účtu a přístupových údajů z banky e-mailem. Platná smlouva ovšem vzniká až převodem na svěřenecký účet. Má žádost vychází z následujících prohlášení a obsahu následujících dokumentů:

Potvrzení obchodních podmínek

Přeji si využívat elektronický obchodní systém během jeho provozní doby k vydávání příkazů na uzavírání transakcí CFD a měnových transakcí (transakce s provizí) a uzavírat takové transakce přímo s bankou (tzv. obchodování na vlastní účet). Základ obchodního vztahu tvoří „Obchodní podmínky pro obchodování CFD a FOREX“ (dále pouze „obchodní podmínky“).

STÁHNOUT obchodní podmínky ve formátu PDF

Potvrzení ceníku

Platí poplatky a ceny dle „Ceníku služeb transakcí CFD a FOREX“ (dále pouze „ceník“).

STÁHNOUT ceník ve formáu PDF

Potvrzení ochrany údajů

Přijímám prohlášení banky o ochraně údajů.

STÁHNOUT prohlášení o ochraně údajů ve formátu PDF

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Předmětem mojí nabídky jsou následující dodatečná prohlášení naší společnosti:

Sjednává se, že posouzení vhodnosti typů finančních nástrojů a služeb v oblasti cenných papírů vychází ze znalostí a zkušeností „jednatele provádějícího transakce“ uvedeného v žádosti o založení účtu.

Naše společnost je oprávněna vstoupit do takového obchodního vztahu.

Prohlašujeme, že všechna rozhodnutí, která požadují naše stanovy, byla přijata před zahájením jakýchkoli transakcí CFD a FOREX a že byla zajištěna řádným způsobem.

Naše společnost není členem burzy cenných papírů ani nepatří mezi subjekty regulované orgánem dohledu.

Upozorňujeme na následující. Bližší podrobnosti je možné zjistit z obchodních podmínek, ceníku a prohlášení o ochraně dat:

 

6.a. Přestože banka předpokládá stabilitu obchodní platformy, může dojít k výpadkům služby. Klienti mohou zvýšit své zabezpečení tím, že si zřídí doplňkový přístup k náhradní obchodní platformě.
6.b. Banka je oprávněna nahrávat telefonické rozhovory s klientem a tyto záznamy uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu po skončení smluvního vztahu.
6.c. Banka využívá podporu různých partnerských společností s cílem nabídnout vám nejlepší možné služby při zakládání účtu i ve spojitosti s následným obchodním vztahem. V tomto ohledu spolupracujeme se společností Oktavest GmbH, se smluvně vázanými makléři zastupujícími banku a společnost Oktavest GmbH, se společnostmi, které banku kontaktovaly a/nebo zprostředkovaly založení účtu, a s dalšími společnostmi najatými bankou (souhrnně dále „zprostředkovatelé“).
6.d. Pokud v Německu podléháte církevní dani, bude za vás banka automaticky tuto daň srážet.
6.e. Starám se – podle požadavků banky na marži – o průběžně dostatečné krytí na obchodním účtu, aby se zabránilo nucené likvidaci. Pokud vzniklé ztráty překročí stanovený kapitál, nemám povinnost vkládat další platby. Vklady se provádějí do svěřeneckého sběrného účtu. Banka bude provádět transakce se mnou nebo pro mě jen s dostatečným krytím. Směrodatná je část aktiv na svěřeneckém sběrném účtu připadající účetně na mě.
6.f. V souladu s požadavky banky ohledně marže musím neustále udržovat dostatečné krytí a v případě potřeby poskytnout další prostředky na zajištění (povinnost doplacení). Platby musí být poukazovány na souborný svěřenecký účet. Banka bude provádět transakce se mnou nebo mým jménem pouze tehdy, když bude k dispozici dostatečné krytí. Rozhodnou částkou je účetní hodnota podílu zůstatku na souborném svěřeneckém účtu, jenž je mi přiřazen.
6.g. Pokud burza cenných papírů nebo multilaterální obchodní systém cenu výchozího aktiva zpětně zruší nebo změní, je banka oprávněna transakci na základě výchozího aktiva vynulovat. Totéž platí, pokud banka není nebo nebude schopna provést zajištění, případně když tvůrce trhu zruší nebo změní transakci, která sloužila k realizaci příkazu klienta.
6.h. Banka neposkytuje služby investičního poradenství ani žádná investiční doporučení. Budu dělat vlastní nezávislá investiční rozhodnutí, a proto na sebe beru veškerou odpovědnost.
6.i. Potvrzuji, že mám funkční e-mailový účet a splňuji systémové požadavky pro používání poštovní schránky a obchodní platformy v souladu s obchodními podmínkami. Tyto požadavky budu stále dodržovat. V případě jakéhokoli nesprávného fungování budu bezodkladně informovat banku, výhradně uzavřu pozice a ukončím obchodování.
6.j. Ve spojitosti s realizací příkazů klienta na základě provize získává banka odměnu od tvůrců trhu. Souhlasím s tím, že si banka může tuto odměnu ponechat. Podrobné informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
6.k. Banka může vyplatit odměnu spolupracujícím partnerům a zprostředkovatelům. Souhlasím s tím, aby banka takto vyplácela výše uvedenou odměnu. Podrobné informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
6.l. Platí německé zákony.

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!

Upozorňujeme, že na další stránku se dostanete teprve po kompletním vyplnění aktuální stránky.

 

Následující body shrnují důležitý obsah této smlouvy. Podrobné informace naleznete ve výše uvedených dokumentech, které tvoří součást této smlouvy. Banka smí založit účet pouze v případě, že byla přijata všechna následující ujednání, oprávnění a prohlášení:

1. Obdržel(a) jsem informační balíček s informací o rizicích spojených s transakcemi CFD a FOREX* (dále pouze „informační balíček“). Banka vám doporučuje si informační balíček před založením účtu kompletně pročíst.

* Poznámka:

Informační balíček obsahuje následující důležité informace:

- informace o společnosti

- zásady ohledně střetu zájmů

- zásady ohledně nejlepší realizace příkazů

- klientské informace pro uzavírání kontraktů prostřednictvím prodeje na dálku a mimo pracovní dobu

- pokyny pro stornování kontraktů uzavíraných prostřednictvím prodeje na dálku a mimo pracovní dobu

- všeobecné vysvětlující informace a informace o rizicích týkající se transakcí CFD a FOREX

STÁHNOUT informační balíček ve formátu PDF

2. Jsem ochoten/ochotna akceptovat značná rizika, která podrobně vyplývají z informačního balíčku. Uvedené finanční nástroje je třeba považovat za spekulativní obchody obnášející rizika, která mohou vést k celkové ztrátě investovaného kapitálu.

3. Banka bude mít u vkladové banky na své jméno zřízený souborný svěřenecký účet určený pro prostředky klientů přijaté pro transakce (zajištění/marže). Banka nebude na tento účet vkládat žádné vlastní prostředky. Zákazník souhlasí s tím, že jeho peníze budou uchovávány společně s penězi jiných klientů na tomto sběrném účtu a že nebudou svěřenecké účty každého zákazníka vzájemně odděleny (sběrný účet). Banka pouze účetní alokací přiřazuje prostředky klientovi. Vědomě přijímám další rizika plynoucí ze skutečnosti, že není pro každého klienta veden oddělený svěřenecký účet. Tato záležitost je podrobně vysvětlena v obchodních podmínkách.

4. Můj vklad na souborný svěřenecký účet představuje zajištění (marži), které poskytuji ve prospěch banky. Banka může toto zajištění využívat k uzavírání vlastních hedgingových transakcí v rámci obchodování na vlastní účet se mnou, popř. k uzavírání realizačních transakcí s tvůrcem trhu pro účely transakce za provizi.

5. Banka je též oprávněna vypořádat realizaci příkazu mimo organizované trhy a multilaterální obchodní systémy. Zejména platí, že v rámci obchodování na vlastní účet může banka přímo uzavírat transakce se mnou.

6.Všechny informace, zprávy a požadavky budu dostávat takovým způsobem a v takové podobě, jak popisují obchodní podmínky. Konkrétně se jedná o poskytování informací v obchodním systému, zasílání informací do poštovní schránky obchodního systému, poštovní schránky na webu banky a na mou uvedenou e-mailovou adresu, pokud byla poskytnuta a vyžádána.

7. Tímto souhlasím s tím, že banka a její zprostředkovatelé mne mohou kontaktovat

telefonicky

a/nebo

 

e-mailem

v souladu s bodem 6.c. za účelem nabízení finančních služeb, kapitálových investic a finančních produktů, případně informačních akcí a informačních dopisů. Udělení tohoto svolení je dobrovolné. Svolení mohu kdykoli odvolat, částečně i úplně, s budoucí platností ve vztahu k jednotlivým komunikačním kanálům i jednotlivým oblastem, aniž by to mělo jakýkoli dopad na stávající smluvní vztahy a obchodní vztah jako takový.

8. Tímto zbavuji banku vůči zprostředkovatelům podle bodu 6.c bankovního tajemství a případných dalších smluvních nebo zákonných povinností mlčenlivosti, zejména uchovávání dat v tajnosti, pokud prohlášení o ochraně dat předání dat umožňuje. Zmocňuji je k přijímání neomezených informací o mém účtu a informací o vkladu, stejně jako o všech záznamech, příkazech, transakcích a zůstatcích na mých účtech a vkladech a smluvních ujednáních mezi mnou a institucí, která účet vede, a to v souladu s prohlášením o ochraně údajů. Udělení tohoto svolení je dobrovolné. Může být kdykoli s budoucí platností odvoláno nebo omezeno, aniž by to mělo jakýkoli dopad na stávající smluvní vztahy a obchodní vztah jako takový.

9. Potvrzuji, že je mi více než 18 let a že informace uvedené v oddílech 1 až 6 jsou pravdivé a správné. Jakoukoli změnu uvedených informací okamžitě nahlásím.

10. Tímto potvrzuji, že všem staženým podkladům v angličtině, jako jsou obchodní podmínky, informační balíček, ceník a prohlášení o ochraně dat, na základě svých znalostí angličtiny v plném rozsahu rozumím.

Na základě výše uvedených informací si nyní přejeme založit účet.

Pro přechod na další stránku vyplňte, prosím, všechna pole označená * na aktuální stránce!